گرانترین ماشین های جهان 2021

ماشین فقط یک وسیله حمل و نقل نیست بلکه یک قطعه هنری نیز بحساب می آید، که اغلب دهه ها از تولید آن ها می گذرد.